OBCHODNÍ PODMÍNKY PRONÁJMU

Studio rezervujte přímo zde nebo prostřednictvím zprávy na ig účtu @studio22_pardubice


V celém prostoru Studia 22 je přísně zakázáno:

• šoupat a tahat nábytek a jiné věci po bílé podlaze, toto platí i pro drobnější nábytek jako stoličky, schůdky a také pro fotografické vybavení jako stativy, odrazné desky, záblesková světla a další - jakékoliv viditelné poškození a znečištění je pod pokutou 500Kč

• chodit v obuvi s tmavou podrážkou po bílé podlaze a s jakoukoliv další nevhodnou obuví, která může způsobit znečištění nebo poškození podlahy, a to včetně podpatků

• chodit v znečištěné obuvi (u vchodu jsou k zapůjčení pantofle na přezutí)

• konzumovat nápoje a potraviny mimo vyhraněný prostor (bílý jídelní stolek)

• vynášet jakékoli věci nacházející se v prostorách s vybavením mimo tyto prostory. Výjimku tvoří pouze vynášení věcí do prostor umývárny a toalet za účelem umytí těchto věcí (zejména nádobí). Nájemce bere na vědomí, že porušením tohoto zákazu může naplnit skutkovou podstatu trestné činu krádeže ve smyslu ustanovení § 205 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník nebo neoprávněné užívání cizí věci ve smyslu ustanovení § 207 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Poruší-li nájemce výše uvedený zákaz, uhradí pronajímateli ihned smluvní pokutu ve výši 10000 Kč a pronajímatel je oprávněn vyzvat nájemce k prostor s vybavením, aniž by tím na straně nájemce vznikal nárok na vrácení jakéhokoli plnění ze strany pronajímatele, a nájemce je povinen prostor s pronajatým vybavením opustit.

• ponechávat děti a zvířata bez dozoru (pokud se zrovna nefotí je nutné umístit domácí mazlíčky do přepravního boxu nebo je uvázat)

• používat papírová foto pozadí bez předchozí domluvy (poplatek za použití je 300Kč

 

I. Trvání nájmu, nájemné

Doba trvání nájmu se sjednává vždy na dobu určitou:

Doba nájmu vždy zahrnuje i veškerou přípravu na počátku pronájmu a stejně tak i nezbytné úkony na konci pronájmu, jako např. úklid rekvizit a navrácení vybavení na původní místo, úklid, zavírání oken, balení vlastního vybavení atp.). Úklid není zahrnut v ceně nájmu!

Doba pronájmu je vždy ujednána jako pevná a závazná a na dobu jejího trvání nemá žádný vliv pozdní zahájení užívání předmětu pronájmu nájemcem; stejně tak předčasné opuštění předmětu pronájmu nájemcem nemá vliv na trvání pronájmu a nájemce je povinen uhradit nájemné za celou sjednanou dobu pronájmu.

Dobu pronájmu je možné v rámci jedné objednávky a jednoho dne ujednat vždy pouze na hodiny po sobě jdoucí; pokud bude nájemce požadovat v rámci jednoho dne více termínů na sebe bezprostředně nenavazujících, musí učinit separátní objednávky a uzavřít s pronajímatelem více smluv.

Nájemce má právo rezervaci 1x bezplatně přesunout nebo změnit konkrétní hodinu.

Rezervaci nelze přesunout na nový termín méně než 24před plánovaným pronájmem, jinak je nájemce povinen hradit klasickou částku za hodinový pronájem.

Nájemci je umožněn vstup do fotoateliéru ne dříve než 5 minut před počátkem sjednaného pronájmu (nebude-li dohodnuto jinak).

Před uplynutím výše sjednané doby může pronájem skončit:

A. dohodou pronajímatele a nájemce

B. okamžitou výpovědí pronajímatele v případě, že nájemce bude hrubým způsobem porušovat ujednání smlouvy, těchto podmínek či jiné povinnosti, stanovené obecně závaznými právními předpisy, zejména pokud způsobí na předmětu nájmu škodu nebo bude v důsledku užívání nájemce hrozit vznik závažné škody či jiné újmy.

 • Cena pronájmu je uvedena v ceníku uveřejněném na webových stránkách provozovatele www.terezabuchalova.cz. Platba probíhá v hotovosti na místě nebo převodem na účet den předem. Faktura bude vystavena a zaslána prostřednictvím e-mailu. 
 • Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení nájemce s úhradou nájemného dle této smlouvy, povinnost nájemce zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 3% z dlužné částky za každý den prodlení.
 • Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
 • Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do podnájmu třetím osobám.
 • Nebezpečí škody na předmětu nájmu nese pronajímatel, s výjimkou případů, kdy škodu způsobil nájemce.
 • Nájemce je povinen věc chránit před poškozením, ztrátou či zničením.
 • Nájemce není oprávněn provádět na předmětu nájmu změny bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.
 • Stane-li se věc nezpůsobilá k obvyklému užívání, je nájemce povinen o této skutečnosti informovat pronajímatele bez zbytečného odkladu. Platí i pro znečištění a drobnější poškození.

II. Další práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

 • Pronajímatel je povinen odevzdat nájemci předmět nájmu ve stavu způsobilém k smluvenému užívání a řádně plnit všechny svoje povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy.
 • Nájemce je povinen užívat předmět nájmu výhradně ke sjednanému účelu a v dohodnutém rozsahu.
 • Nájemce je povinen seznámit se pravidly užívání předmětu nájmu všechny osoby, které s ním budou pracovat.
 • Nájemce je povinen kdykoliv umožnit pronajímateli přístup do předmětu nájmu za účelem kontroly řádného užívání nájemcem.
 • Nájemce je povinen při užívání předmětu nájmu dodržovat hygienické, bezpečnostní, ekologické, protipožární a další obecně závazné právní předpisy vztahující se k činnosti nájemce, vykonávané ohledně předmětu nájmu.
 • Nájemce přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup, stejně jako přebírá odpovědnost za svůj majetek do prostor vnesený.
 • Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, kterou způsobí na předmětu nájmu činností svou, svých zaměstnanců či osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup. Nájemce se zavazuje způsobenou škodu pronajímateli neprodleně nahradit.
 • Při pronájmu za účelem pořízení videozáznamu (natáčení), pronajímatel nezaručuje čistotu zvukové stopy.
 • Nájemce je povinen po skončení pronájmu vrátit pronajímateli předmět nájmu ve stavu v jakém jej převzal na počátku pronájmu.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí rezervace bez udání důvodu. Platba za pronájem bude v takovém případě bezodkladně vrácena na účet nájemce.